Polityka prywatności / RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa
osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików Cookies
oraz narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego jest Beauty New Connection Sp. z o.o.
Z siedzibą przy ul. Rudolfa Zaręby 7 w Tychach
NIP: 6462949629
Regon: 366456038
Telefon: 501 374 141
E-mail: biuro@kosmetycznelasery.pl
zwana dalej „Administratorem”
3. Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogó6lne rozporządzenie o ochronie danych)-zwane dalej „RODO”
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego , w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
- zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu
internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego i niniejszej polityce
prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży
lub umów o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku
wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z
Administratorem, jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo
zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie
Sklepu Internetowego.
- obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na
Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych
w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania
uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest
odpowiedzialny i zapewnia, ze zbierane przez niego dane są:
- przetwarzane zgodnie z prawem;
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przez niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne , aby przetwarzanie
odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje
środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione, danych osobowych przesłanych droga elektroniczną.
§2
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w
przypadkach,gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z
poniższych warunków:
- osoba,której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, które
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,której dane dotyczą,przed
zawarciem umowy;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecia, z wyjątkiem
sytuacji , w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo
zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy
przetwarzania danych osobowych Klientów są wskazane poniżej.
§3
CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego
Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie
zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego towaru
zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania
zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.

§4
ODBIORCY DANYCH
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji
zawierających Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług
podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi
Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do
wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców -
Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji
danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego
realizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie
będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
3. Dane osobowe klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane
następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
-przewoźnicy/brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową lub przesyłka kurierką,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym
do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.
- podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta,
który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym na zlecenie
Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
- dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne
oraz organizacyjne, umożliwiające administratorowi prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem
Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do
prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz
dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą
polityką prywatności.
- dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne ( w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym
do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityka
prywatności.
§5
PROFILOWANIE
1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów
marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie
dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości
korzystania z usług w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w
Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu
rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji towaru,
który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też
zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu
Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy
będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych
warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie
zachowania danej osoby na stronie Sklepu internetowego np. poprzez dodanie
konkretnego Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Sklepie
Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonywanych zakupów
w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez
Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod
rabatowy.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu , w tym profilowaniu , i wywołuje
wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
§6
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia ,usunięcia lub przenoszenia - osoba , której
dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub
ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki
wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - osoba, której dane przetwarzane
są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są
przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i
trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w
szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją - wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust 1 lit. E) (interes lub zadania
publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
podstawie tych przepisów. Administratorowi w taki przypadku nie wolno już przetwarzać
tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można
kontaktować się z Administratorem poprzez poprzez przesłanie stosownej wiadomości
pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.
§7
COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę
Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie
pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich
powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
- identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są
zalogowani;
- zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
logowania do Sklepu Internetowego;
- dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych
preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz
optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
Sklepu Internetowego
-remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy
poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych
stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni
inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. Oraz Facebook Ireland Ltd.;
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
możliwość zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć
wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym
może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na
niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania
Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy - zgodnie z
przepisami taka zgoda może być również wyrażana poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz
ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych
dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics.
Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA), z usług Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę
Facebook Ireland Limited (4 Grand Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z
usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają
Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane
przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw.
dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikacje osoby) do generowania statystyk
pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy
i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby
odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych
usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania
odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu
Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają
stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć)i
zainteresowania.
7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google
Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można
zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google Inc. dostępny tutaj:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl